Programa

UN ICAB ÚTIL PER A TU, COMPROMÈS AMB ELS TEUS PROBLEMES I GARANT DEL TEU PRESTIGI

QUÈ PROPOSEM?

L’ICAB ha de seguir una política de transparència plena en la seva gestió, especialment l’econòmica. El col·legiats i col·legiades tenen dret a saber el destí de les seves quotes i a conèixer en tot moment els criteris econòmics de la institució. Per aquest motiu:
 • S’informarà detalladament i amb periodicitat trimestral de totes les despeses per àrees i conceptes (despeses de representació, sous i salaris, aportacions a altres entitats o institucions...), així com sobre la marxa econòmica de l’ICAB, el destí dels recursos i els principals contractes que se signin.
 • Es publicarà l’organigrama del Col·legi.
 • S’establirà un Codi Ètic per a la Junta de Govern, d’obligat compliment.
 • La contractació de serveis i materials es farà per criteris objectius públics.
 • Les Juntes de Govern s’obriran als representants de seccions i comissions, amb l’assistència i participació dels seus presidents. També podran participar-hi els Delegats i Subdelegats.
 • S’obrirà un canal de comunicació permanent i online amb els col·legiats/des per tal de fomentar-ne la participació.
 • S’informarà del criteri de selecció dels membres de les diferents comissions i grups de treball de l’ICAB i es garantirà la possibilitat de participar en els processos que s’obrin per a formar-ne part (deontologia, normativa, torn d’ofici...).
 • Es posarà en marxa un sistema de vot electrònic per decidir aspectes de política col·legial (participació i implicació dels col·legiats).
 • Es faran públics tots els acords de les Juntes de Govern i les resolucions que s’emetin per facilitar la seva consulta i recerca (per dates, temes, etc.).
 • Es publicarà la informació econòmica i de gestió que correspongui a les fundacions en les que l’ICAB sigui patró.
 • Es publicaran els criteris de concessió d’ajuts de la Fundació Ignasi de Gispert i es potenciarà la difusió de la seva tasca i funcions per arribar al màxim de col·legiats/des possibles que puguin necessitar-ho.
Així mateix, en compliment amb la Llei de Transparència, l’ICAB s'inscriurà al Registre de grups d’interès de Catalunya. D’aquesta manera, el Col·legi podrà participar activament i de forma transparent en les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals catalanes. L’objectiu és defensar els interessos de l’advocacia i de la societat en general sent actius en l'elaboració de les lleis.
La quota col·legial obligatòria no ha de ser una càrrega per als professionals, per la qual cosa cal adaptar-la al màxim a les circumstàncies actuals. El Col·legi durà a terme diverses accions:
 • Rebaixa del 50% de la quota col·legial els dos primers anys d’exercici per donar suport als joves en els inicis de la seva carrera professional i manteniment de l’actual bonus de formació per valor de 300 €.
 • Rebaixa del 50% de la quota als advocats i advocades que tinguin entre 43 i 45 anys d’exercici i manteniment de l’actual exempció total pels majors de 70 anys i a partir dels 45 anys d’exercici.
 • Congelació de l’IPC que en cap cas es repercutirà sobre la quota col·legial.
 • Baixada generalitzada i progressiva de la quota a tots els col·legiats i col·legiades al llarg del mandat, en funció dels comptes de la institució.
 
La pòlissa de responsabilitat civil ha de ser abaratida i millorada per tal que s’adapti a les diferents necessitats del nostre col·lectiu. Per aquest motiu, i des del primer minut, la nova Junta de Govern es compromet a:
 • Negociar la pòlissa vigent, que ens vincula pel 2017 i pel 2018, per tal de millorar les seves condicions.
 • Convocar un concurs ampli i transparent amb diverses asseguradores que tingui en compte les particularitats de cada tram i dedicació preferent per raó de la matèria de cada col·legiat/da.
 • Crear la figura del “Defensor del Col·legiat Assegurat”, òrgan col·legial que estarà integrat per advocats i advocades de diferents especialitats, amb les funcions d’assessorar els col·legiats que rebin algun tipus de reclamació i informar-los, així com conèixer l’estat dels seus expedients. El “Defensor del Col·legiat
 • Assegurat” serà un interlocutor directe i especialitat davant la companyia asseguradora que potenciarà la mediació i agilitzarà els casos.
 • Analitzar la necessitat i oportunitat que el Col·legi tingui una corredoria pròpia, així com la seva utilitat (Iurisegur).
La formació i la permanent actualització jurídica són primordials. L’ICAB, com a referent per a la formació continuada dels col·legiats/desdurant la seva carrera professional, ha d’adaptar-se als nous requeriments del mercat i fer un ús eficient de les noves tecnologies. En aquest àmbit es proposa:Ampliar el catàleg i diversitat de les activitats de formació gratuïtes, així com els ajuts a la formació en el cas de problemes econòmics acreditats, perquè el cost no pot ser un obstacle en la formació del col·legiat/da de l’ICAB.
 • Fomentar i ampliar la formació especialitzada per tal que el col·legiat/da pugui tenir un element diferenciador per fer créixer el seu despatx.
 • Créixer en el nombre d’activitats de formació online per facilitar l’accés a tots els col·legiats/des encara que es trobin fora de la ciutat de Barcelona, així com per afavorir la conciliació personal.
 • Elaborar programes de formació a mida (Tailor-made) que es duguin a terme a les instal·lacions del Col·legi o directament als despatxos dels col·legiats/des. L’objectiu és adaptar-los totalment a les necessitats de l’advocacia.
 • Garantir un termini de 7 dies per a la realització de sessions formatives sobre les novetats jurídiques, tant legislatives com jurisprudencials, amb els millors ponents especialitzats en la matèria.
 • Difondre la formació a través de dispositius mòbils o tauletes per permetre descàrregues al col·legiat/da.
 • Incentivar l’accés a través de sistemes cloud a la informació i material proporcionat a les conferències.
 • Reforçar els continguts pràctics en la formació de l’Escola de Pràctica Jurídica.
 • Ampliar la formació en altres àmbits del dret (màrqueting jurídic, drets socials, gestoria...).
 • Informar dels criteris de contractació i avaluació del professorat publicant els resultats de les enquestes realitzades als alumnes per garantir-ne el bon nivell.
 • Garantir un nombre determinat d’activitats de formació especialment dirigides i organitzades per les delegacions atenent a les seves dificultats d’accés.
 • Seleccionar el professorat mitjançant un concurs de mèrits per part d’un Consell Rector, integrat per representants de les seccions i comissions.
Els col·legiats/es han d’estar preparats per afrontar les noves necessitats de l’era de la digitalització, sobretot la que s’està donant en l’àmbit de la Justícia. Així, és imprescindible per al Col·legi dur a terme una Transformació Digital de 360 graus oberta a tothom, que sigui integral, transversal i eficient. No estem en una època de canvis; estem en un canvi d'era. Per tant, aquest pla buscarà una renovació de l’ICAB, de la professió i dels advocats i advocades per garantir-ne la competitivitat i l’adaptació al món digital. Per fer-ho, s’impulsaran des del Col·legi les següents accions:
 • Capacitació i Formació Digital: Activació d'un pla de formació contínua i gratuïta per formar i capacitar els col·legiats/es en Transformació Digital i millorar el nivell dels advocats/des que ja siguin experts en aquest àmbit.
 • Creació de la Seu Digital Col·legial i de la seva App corresponent per accedir en qualsevol moment i des de qualsevol lloc a tots els recursos i serveis del Col·legi: expedients, recursos jurídics, podcasts de formacions i conferències...
 • E-Democràcia i participació directa: Implantació del vot electrònic per a les eleccions de l'ICAB (també les de les seccions) i creació de plataformes de participació directa i en remot per als principals projectes i activitats del Col·legi i de les seves comissions i seccions.
 • Laboratori de R + D + I: Creació d'un laboratori que s'ocupi d'anticipar-se al futur mitjançant la investigació, el desenvolupament i la innovació en l’activitat professional de l’advocacia (LegalTech orientades a la productivitat, digitalització, desmaterialització, interoperactivitat, optimització de recursos, etc.) i en el dret digital, tenint en compte l'impacte de caràcter transversal que tindrà en totes les especialitats del dret.
 • Oportunitats i defensa dels nostres interessos professionals: L'activitat de l'advocacia patirà més canvis en els propers 10 anys dels que ha patit en els darrers 100. Així, apareixeran noves formes i activitats professionals vinculades al dret i l'advocacia que s’hauran de reivindicar, de protegir i de regular com a col·lectiu mitjançant la creació de registres i directoris, així com desenvolupant esquemes de certificació i acreditació de competències.
 • Lideratge mundial i referent en Transformació Digital: Considerant que Barcelona és la Capital Mundial del Mòbil (amb la Fundació Mobile World Capital) i una de les principals capitals de la nova era digital (Smart Cities, Internet Of Things, etc.), s’ha de posicionar l’ICAB com a líder mundial en Transformació Digital de l'advocacia i dels advocats. De fet, Barcelona hauria d’aspirar a ser també la capital mundial del dret digital.
 • Relacions estratègiques preferents amb totes les institucions i organismes tant del sector digital com del sector legal, vinculats a la Transformació Digital del dret, del sector legal i amb la modernització de la Justícia.
Així mateix, també treballarem per la:
 • Creació de la Comissió de Transformació Digital, que estarà liderada per advocats/des especialitzats en la matèria en una convocatòria oberta i pública.
 • Ampliació dels serveis de videoconferència amb les presons més enllà de la seu principal de l’ICAB i, especialment, a la Ciutat de la Justícia.
 
El Col·legi defensarà fermament els interessos del col·lectiu de manera que es permeti un equilibri entre la necessitat d’una justícia gratuïta amb una retribució digna dels professionals. Per aconseguir-ho, l’ICAB treballarà principalment els àmbits polític i formatiu. Polític:
 • Es negociarà amb les administracions uns honoraris dignes.
 • S’impedirà qualsevol intent de modificació de l’actual sistema de justícia gratuïta que pugui posar en risc l’autonomia de l’advocat/da o persegueixi la mercantilització de la institució en benefici propi.
 • S’exigirà un canvi en l’actual organització de l’assistència al detingut per impedir que els advocats/des hagin d’estar exclusivament dedicats a aquesta activitat durant tres dies quan només s’abona un dia de guàrdia.
 • Es treballarà per millorar la imatge de l’advocat/da d’ofici davant la societat.
Formatiu:
 • El Col·legi proporcionarà eines per a la formació continuada dels exercents en el torn d’ofici per tal d’estar al dia de les novetats legislatives i jurisprudència i per incrementar les seves competències professionals.
 • Crearà una App per gestionar les designes, guàrdies, pagaments o qualsevol altra incidència que pugui donar-se, així com per donar total informació sobre novetats, criteris, etc.
 • Celebrarà una jornada mensual que permeti el networking entre els companys/es i l’actualització jurídica o professional en tota la seva extensió.
 • Oferirà activitats de formació gratuïtes tant de contingut general com específiques del sistema de justícia gratuïta.
 • Organitzarà periòdicament congressos que permetin abordar les necessitats dels col·legiats/des i els seus suggeriments. També es convocarà de forma imminent el III Congrés del Torn d’Ofici amb una estructura participativa.
Els advocats i advocades tenim un paper essencial i imprescindible pel correcte funcionament de les institucions democràtiques i de dret, molt especialment pel que fa a l’Administració de Justícia. Per tant, no només hem de ser consultats i hem de participar en tots els àmbits de gestió i organització, sinó que hem de ser tractats amb el degut respecte i consideració. Per això:
 • L’advocat/da en l’exercici de les seves funcions davant l’Administració de Justícia ha de ser considerat autoritat i, per tant, qualsevol agressió o falta de respecte ha de ser tractada en consideració a la seva gravetat. La degana atendrà personalment les queixes davant dels membres de l’Administració de Justícia.
 • Es defensarà els col·legiats/des del funcionament irregular dels jutjats i es potenciarà l’informe anual de la justícia per tal de fer sentir la nostra veu qualificada.
 • S’actuarà amb fermesa per tal de fer respectar la puntualitat en els assenyalaments i davant les faltes de respecte que es produeixin als companys/es.
 • Es fomentaran les reunions mensuals amb les diverses institucions (TSJC, Fiscalia, jutjats, comissaries, centres penitenciaris,…) per tal de tractar els temes de més interès per als advocats/des i es donaran a conèixer els acords assolits.
 • Es considerarà prioritari poder disposar dels atestats policials de forma anticipada per poder realitzar una adequada defensa davant el client.
 • Es facilitarà l’accés a les bases de dades de jurisprudència i doctrina de la biblioteca des de la pròpia sala de togues de la Ciutat de la Justícia, així com des de les sales de les diferents delegacions del Col·legi.
 • Es treballarà amb l’Administració de Justícia per tal de buscar solucions als espais d’espera, amb especial atenció als jutjats socials i en aquells altres espais arreu de la nostra demarcació amb problemàtiques.
 • S’establirà un canal de comunicació i relació amb altres institucions no directament dependents de l’Administració de Justícia, per tal de millorar tant el tracte als advocats/des, com el seu funcionament en allò que ens pugui afectar al nostre exercici professional (finestres d’atenció específiques per a advocats i advocades, creació de punts de trobada a totes les delegacions, etc).
 • Es treballarà per tal d’aconseguir pàrquing amb descomptes a la Ciutat de la Justícia.
Actualment, molts processos de l’àmbit fiscal s’estan simplificant mitjançant la tramitació d’impostos online. Per aquest motiu, des del Col·legi cal potenciar el valor afegit dels advocats i advocades fiscalistes en la tasca d’assessorament tributari, així com garantir la seguretat jurídica en el desenvolupament de la seva actuació. D’aquesta manera, s’evitaran abusos de posició de l’Administració Pública en la interpretació i aplicació de les normes tributàries. En concret, l’ICAB farà diverses accions:
 • Establirà vies de comunicació i col·laboració directa dels advocats/des amb les agències tributàries espanyola i catalana i amb l’Ajuntament de Barcelona.
 • Definirà, conjuntament amb l’Administració tributària, criteris d’interpretació i aplicació de les normes tributàries, per tal de garantir als ciutadans una aplicació regular i transparent de les mateixes.
 • Crearà la via de la consulta prèvia, de manera que els col·legiats/des tinguin accés directe amb els inspectors d’Hisenda per tal de plantejar-los dubtes i qüestions en matèria tributària. Aquesta via també permetrà fer plantejaments previs d’operacions d’assessorament tributari per tal que es confirmi la seva correcció i s’evitin inspeccions fiscals posteriors. Tot plegat dotarà la tasca dels fiscalistes de la necessària seguretat jurídica que generi confiança als ciutadans.
Així mateix, en relació a la Seguretat Social, es duran a terme tasques relatives a:
 • Promoure l’agilització dels tràmits de certificació digital de les persones físiques i jurídiques.
 • Crear un sistema de consultes prèvies, vinculants i per escrit, respecte les matèries de filiació, recaptació i cotització que ofereixi una resposta immediata o en terminis breus. El sistema dotarà de seguretat jurídica la tasca d’assessorament dels advocats i advocades laboralistes en aquestes matèries.
 • Establir línies de comunicació amb Inspecció de Treball per promoure, en el cas de les empreses i dels autònoms que comencen la seva activitat, una fase d’advertència o avís previ al inici d’un procediment sancionador en relació a possibles irregularitats formals. En aquesta fase d’advertència s’informaria a empreses i autònoms dels possibles errors detectats i es donaria marge per corregir-los o adaptar-los a la normativa vigent en un termini establert.
El Col·legi és una bona plataforma per ajudar a què tots els advocats i advocades puguin millorar i créixer en la seva necessària internacionalització. Per això l’ICAB treballarà per:
 • Facilitar els negocis i fomentar les relacions amb clients i advocats/des d’altres països.
 • Establir acords d’intercanvi amb col·legis estrangers per tal que els col·legiats/des puguin utilitzar les seves instal·lacions.
 • Donar un impuls a la internacionalització de l’advocacia elaborant un pla d’acció per als despatxos unipersonals i pluripersonals. Aquest pla girarà al voltant de dos eixos: 1) un de geogràfic, que englobarà el mercat europeu per proximitat cultural i legislativa 2) un d’operatiu, que permetrà ajudar els advocats/des en tot allò que necessitin per a la internacionalització.
 • Oferir un pla d'actuació internacional de proximitat per tal que l'advocat/da pugui acompanyar els seus clients i pugui millorar les seves relacions comercials i enfortir les seves oportunitats de negoci.
 • Elaborar un pla d'acció que s'encarregarà d'organitzar missions jurídico-tècniques a ciutats d'interès professional i de negoci pels advocats/des, en estreta col·laboració amb organismes de promoció econòmica tant de caire estatal com autonòmic per obtenir subvencions.
 • Fomentar la col·laboració estreta amb les institucions empresarials barcelonines per tal de coordinar aquestes missions, així com les activitats de networking entre els despatxos de Barcelona i els de la ciutat de destí per trobar punts de connexió i col·laboració.
 • Reforçar la Fira Internacional de l’Advocacia a Barcelona amb l'objectiu de facilitar als assistents les eines necessàries per ampliar la xarxa de contactes professionals i afavorir la seva internacionalització.
 • Facilitar tots els contactes internacionals obtinguts al llarg de molts anys a través de les seves relacions institucionals amb els altres col·legis europeus i amb les barres americanes.
 • Crear una Comissió de Relacions Internacionals integrada per advocats i advocades que participen activament en les diferents organitzacions internacionals: International Bar Association (IBA), Union Internationale des Avocats (UIA), American Bar Association (ABA), Advocats European Association (AEA), European Young Bar Association (EYBA), International Association of Young Lawyers (AIJA) etc. L’objectiu d’aquesta comissió serà traçar l'estratègia del Col·legi en la seva internacionalització i dotar de major transparència la seva activitat internacional. S’obrirà un procés participatiu per tal de formar la comissió.
 • S’establiran xarxes de col·laboració internacionals entre operadors jurídics, advocats/des i acadèmics per tal de capacitar els col·legiats/des en l’exercici de l’advocacia davant de les diferents jurisdiccions i instàncies internacionals.
 • Es potenciarà el número de places per a les beques Erasmus +.
La tasca de la Comissió Normativa s’ha transformat en els darrers anys, de manera que ja no tan sols du a terme un seguiment de propostes legislatives, sinó que elabora iniciatives parlamentàries. Per tal de potenciar aquesta tasca normativa en col·laboració amb els grups parlamentaris, l’ICAB durà a terme les actuacions següents:
 • Es renovarà la Comissió Normativa per tal de dotar-la de més recursos humans i així poder abordar més iniciatives i ser més influent.
 • S’obrirà la possibilitat que els col·legiats/des puguin cursar suggeriments d’iniciativa o modificació normativa que siguin d’interès general perquè la Junta les consideri, i les impulsi si ho considera oportú.
 • Es garantirà la màxima informació i difusió d’aquestes iniciatives tant en el seu moment d’elaboració com en el de l’aprovació i posada en marxa, oferint sessions formatives amb ponents de primer ordre.
 • Promourà la màxima difusió del material de treball a través de les noves tecnologies (sistemes cloud) que permetin una continua actualització i coneixement de les propostes que s’estan duent a terme.
 • Es comptarà amb un canal de comunicació específic per a mantenir absolutament informat i actualitzat a tots els col·legiats/des.
 • Es promourà la reforma de la llei sobre l’examen d’accés a l’advocacia.
Per tal de fomentar el servei d’arbitratge i mediació, el Col·legi durà a terme les actuacions següents:  
 • Afavorirà la capitalitat de Barcelona com a centre de prestigi en mediació i arbitratge. Fomentarà la unificació de centres de mediació i arbitratge per enfortir aquesta capitalitat.
 • Impulsarà tallers de divulgació de la mediació en diferents àmbits: escoles, instituts, gremis,... i fomentarà l’estudi de la mediació i l’arbitratge en entorns acadèmics: facultats de dret, màster d’accés a l’advocacia,etc.
 • Garantirà la qualitat de mediadors i àrbitres amb la creació de Comitès de Garantia dels procediments i les resolucions finals (acords i laudes), sobretot dels que hi intervenen per primera vegada.
 • Vincularà el nomenament d’àrbitres i mediadors a la Comissió de Deontologia, amb la creació de Comitès d’Ètica ad hoc.
 • Renovarà els webs sobre arbitratge i mediació per tal que siguin més dinàmics i atractius que els actuals i implementarà la seva presència a les xarxes socials.
 • Crearà comissions i grups de treball dins dels centres de mediació i arbitratge per fomentar l’ús de les ADR, i obrirà les seves activitats a nous prescriptors.
 • Fomentarà estudis d’opinió, d’implantació i de millora sobre mediació i arbitratge a través de la Comissió de Prospectives de l’ICAB.
 • Crearà una escola/institut de formació d’àrbitres i mediadors amb vinculació als centres participats per l’ICAB i en garantirà l’excel·lència del professorat.
 • Unificarà els texts normatius parcials avui vigents del TAB en un únic reglament, que garanteixi la seguretat jurídica.
 • Establirà un sistema de designació dels membres del TAB per ternes que fomenti el consens i la neutralitat dels designats.
 • Crearà un òrgan assessor del TAB (i del CEMICAB) amb antics membres i àrbitres i mediadors veterans, que vetllin per la seva qualitat.
 • Vincularà el TAB a la Comissió d’Honoraris de l’ICAB per garantir que el pronunciament sobre costes segueixi els criteris del Col·legi i tingui en compte el resultat del laude, per seguretat jurídica.
Els advocats i advocades destinem una gran quantitat d’hores a les nostres activitats professionals, però també tenim una vida privada, família i amics. El col·legi ha de facilitar la conciliació i per això es promourà:
 • L’organització dels cursos de formació els migdies.
 • L’organització d’actes col·legials els migdies.
 • La creació d’un espai-ludoteca infantil al Col·legi.
 • L’organització de conferències o xerrades sobre conciliació a càrrec de ponents especialitzats en la racionalització del temps.
 • Accions per tal de promoure la flexibilitat laboral als despatxos, més enllà de les reduccions de jornada.
 • Mantenir els estudis periòdics sobre la realitat socio-professional de l’advocacia que aportin informació sobre les necessitats dels despatxos i sobre la proporcionalitat d’hores invertides en relació a la facturació. L’objectiu és fomentar que la racionalització del temps sigui eficient.
 • Cercar plataformes de serveis que ajudin promoguin la conciliació en condicions preferents per als col·legiats/des de l’ICAB (llars d’infants, serveis de cangurs o assistència a gent gran, tasques de la llar, ajuts per a persones dependents per discapacitat,...).
La candidatura aposta des de la mateixa constitució de la seva Junta de Govern per la paritat entre homes i dones, que hauria de ser desitjable en una institució on les col·legiades tenen una presència similar a la dels col·legiats. Per facilitar aquesta igualtat d’oportunitats professionals entre advocats i advocades, el Col·legi impulsarà:
 • La promoció del lideratge de les dones en institucions judicials i als bufets.
 • La signatura de protocols amb l’Administració de Justícia que facin possible que la igualtat sigui efectiva quan es produeix un embaràs d’una advocada o durant els permisos de maternitat o paternitat d’un col·legiat/da. De tal manera, que, per aquests motius, no es pugui produir una vulneració del dret de defensa del client i es contempli l’aplaçament de vistes o la suspensió de determinats terminis processals.
 • La promoció des de la Comissió Normativa d’iniciatives parlamentàries que vetllin per la igualtat entre homes i dones.
 • La col·laboració amb les institucions representatives de les dones per fomentar socialment aquestes mesures d’igualtat i paritat.
 • La transparència en els processos de selecció de personal i col·laboradors per garantir la no discriminació.
 • Sessions de mentoring entre dones per tal de compartir referents que ajudin a trencar barreres i per donar-se suport mútuament per fer front als obstacles existents.
El col·lectiu jove és el futur de la nostra professió. Per això, s’ha de garantir que els advocats/des joves puguin desenvolupar-se professionalment i col·legialment en tota la seva amplitud. Concretament, es treballarà en els següents punts:  
 • Suport a les iniciatives que impulsin la negociació d’un conveni col·lectiu per a la regulació de les condicions de la relació laboral entre els advocats/des que treballin per compte aliè.
 • Suport al projecte “Jo vull ser mare”, iniciativa del GAJ.
 • Potenciació de la formació transversal i coordinada per a joves.
 • Presència del president del GAJ a les Juntes de Govern.
 • Potenciació de la representació internacional de l’advocacia jove, així com la presència i possibilitat real d’intervenció dels nostres representants en les organitzacions o entitats de joves advocats/des a nivell espanyol o internacional.
 • Organització de sessions de networking per tal de fomentar la col·laboració i la possibilitat d’intercanvi d’assumptes entre companys i companyes segons especialitats jurídiques.
 • Participació a la Comissió de Normativa.
 • Participació al Butlletí, amb continguts doctrinals i científics.
 • Publicació d’articles jurídics a la publicació Món Jurídic.
 • Garantia d’un xec de formació pels nous col·legiats que faciliti la seva formació.
 
Els advocats i advocades de més edat són el nostre fonament. Per això, és importantíssim comptar amb la seva participació, experiència i suport. En aquesta línia, es faran diverses accions:
 • Crear una acadèmia de mentoring solidari per tal que els advocats/des sèniors puguin orientar els advocats/des novells en la seva carrera professional.
 • Assistència del president de la Comissió d’Advocats Sèniors a les Juntes de Govern.
 • Habilitació d’un espai propi al Palauet Casades per tal que els col·legiats i col·legiades sèniors puguin reunir-se i gaudir dels seus moments de menor activitat o exercici professional en unes condicions òptimes de comoditat.
 • Donar suport i oferir atenció des del Col·legi a aquells advocats/des que no comptin amb mitjans propis o família que els pugui atendre.
 • Garantir la gestió de la pròpia formació dels sèniors en aquells temes que els afecten de forma més directa.
El Col·legi durà a terme diverses mesures per garantir la transparència dels honoraris, respectant la normativa vigent en matèria de competència, però fent valdre la nostra singularitat en l’exercici de les nostres funcions:
 • S’establirà un canal de comunicació estable amb les autoritats de la competència (ACCO i CNMC) per tal d’assegurar una correcte coordinació i coneixement de les particularitats de la nostra professió; així com per garantir la correlació de les mesures a aplicar amb els criteris d’aquestes agències.
 • S’adequaran els criteris d’honoraris i es faran públics a través del web col·legial, així com les pautes interpretatives i els dictàmens preceptius, amb un sistema coherent amb el nostre sistema normatiu i que permeti la màxima actualització per donar major transparència a la tasca de la Comissió.
 • Es treballarà en la possibilitat de crear una “calculadora de costes judicials”, eina informàtica accessible a través de dispositius mòbils (App).
 • Es crearà un nou servei que eviti al màxim les confrontacions en aquesta matèria i que permeti acreditar l’adequació de la minuta als pactes amb el client o, quan s’escaigui, als criteris d’honoraris.
 • Es promouran estudis en matèria d’honoraris que permetin conèixer la realitat, dificultats, incidències, morositat i qualsevol altre aspecte que pugui afectar els nostres honoraris.
 • Es crearà un grup de treball per estudiar i valorar l’adequació dels honoraris a la jurisdicció contenciós-administrativa.
La deontologia professional és la garantia del nostre exercici i del nostre prestigi. Per això, des de l’ICAB es potenciarà aquesta àrea essencial amb les accions següents:
 • El Col·legi lluitarà contra les infraccions deontològiques i de competència deslleial que es produeixin en un àmbit que superi la seva demarcació territorial, especialment les que tenen lloc utilitzant les xarxes socials.
 • El Col·legi treballarà perquè no es vulnerin la confidencialitat i el secret de les comunicacions entre lletrats.
 • El Col·legi actuarà amb el màxim rigor per perseguir la praxis fraudulenta, les conductes delictives, i els actes d’abús vers els usuaris.
 • El Col·legi publicarà les resolucions deontològiques per tal que els companys/es tinguin coneixement dels criteris emprats i de les inhabilitacions imposades per la Junta de Govern.
 • El Col·legi impulsarà la creació d’una Comissió d’Intrusisme amb la Generalitat de Catalunya per tal de participar en la persecució d’aquesta conducta que desprestigia la professió.
El Col·legi estarà atent a les transformacions de la societat i promourà noves comissions que responguin als reptes i necessitats col·lectius, comptant amb tots els col·legiats i col·legiades.
 • Difusió i màxima participació dels nous col·legiats/des per tal que puguin proposar noves comissions (drets humans, transformació digital, dret dels malalts...) o seccions (dret alimentari, dret energètic...).
 • Creació d’un grup de treball per col·laborar amb les institucions per ajudar a combatre la violència de gènere.
 • Creació d’un grup d’advocats/des internacionals homologats.
 • El Col·legi serà una institució capdavantera en la defensa dels drets fonamentals de tots els ciutadans.
 • El Col·legi estarà alerta davant de situacions en què l’advocacia o la independència de l’advocat/da es trobi en perill per manca de garanties o de respecte als drets humans. Es fomentarà la col·laboració amb altres associacions internacionals d’advocats/des, equips de juristes i organitzacions jurídiques en defensa dels drets humans.
 • Col·laboració amb els organismes i jurisdiccions internacionals de justícia penal i defensa dels drets humans. Es promourà que la jurisdicció universal pugui ser una altra vegada referent en la lluita contra la impunitat i la defensa dels drets humans i per defensar els ciutadans/nes que han estat víctimes d’una infracció fora de les nostres fronteres.
 • Defensa de la democràcia i l'Estat de Dret, especialment, la llibertat d'expressió, la llibertat de moviment i la llibertat política, enfront d'aquells que la violin.
 • Promoció d’iniciatives dirigides a convertir en una prioritat universal el dret d’asil i refugi i la lluita contra la pena de mort.
 
Les delegacions, juntament amb tots els partits judicials, són un dels motors essencials del Col·legi. Per això:
 • Es treballarà perquè els delegats tinguin una major rellevància en el càrrec institucional que desenvolupen.
 • Es potenciarà la interacció entre el Col·legi i les delegacions, especialment en matèria de formació.
  • Es dedicarà especial atenció a les conferències presencials a les delegacions sobre novetats jurídiques i d’altres temàtiques que els delegats considerin d’interès.
  • S’impulsarà un sistema de “càpsules formatives” amb ponents especialitzats, que mitjançant un aplicatiu senzill podran descarregar-se en mòbils i tauletes.
La tasca dels advocats/des va molt més enllà de la gestió dels assumptes particulars que ens són encomanats. Per això, cal continuar posant en valor la vessant de servei públic que té l'advocacia. Així, es treballarà per:
 • Convertir el Col·legi en punt de trobada i de debat de la societat civil catalana. L’ICAB no pot limitar-se a tenir un paper passiu i ha d’implicar-se en tots aquells assumptes que marquen el dia a dia de la nostra societat. El Dret és un punt de partida des del qual tractar amb rigor les qüestions socials.
 • Intensificar les relacions de confiança amb els mitjans de comunicació. El Col·legi ha de continuar sent punt de referència en tot allò que faci referència a l’Administració de Justícia. S’emetran comunicats de premsa, se celebraran rodes de premsa, es gestionaran entrevistes i es treballarà amb els mitjans perquè la figura de l’advocat/da sigui més propera pel conjunt de la societat.
 • Potenciar la nostra feina a través de les xarxes socials, que són essencials en la transformació digital del Col·legi i que han de servir per promoure la institució, la professió i els propis advocats i advocades de Barcelona. L’ICAB, a més, ha de ser capaç de participar en els debats digitals que es plantegin i ha de saber expressar-se amb el llenguatge adient de cadascuna de les xarxes socials en les quals té presència (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Vimeo).
 • Reforçar els canals interns de comunicació (butlletins, revista Món Jurídic, comunicats, lloc web de l’ICAB, etc.) per tal de fomentar una major interacció entre la institució i cadascun dels col·legiats i col·legiades. D’aquesta manera es garantirà que el Col·legi respon a les necessitats concretes de l’advocacia.

Comments are closed