11- ARBITRATGE I MEDIACIÓ

Per tal de fomentar el servei d’arbitratge i mediació, el Col·legi durà a terme les actuacions següents:

 • Afavorirà la capitalitat de Barcelona com a centre de prestigi en mediació i arbitratge. Fomentarà la unificació de centres de mediació i arbitratge per enfortir aquesta capitalitat.
 • Impulsarà tallers de divulgació de la mediació en diferents àmbits: escoles, instituts, gremis,… i fomentarà l’estudi de la mediació i l’arbitratge en entorns acadèmics: facultats de dret, màster d’accés a l’advocacia,etc.
 • Garantirà la qualitat de persones mediadores i àrbitres amb la creació de Comitès de Garantia dels procediments i les resolucions finals (acords i laudes), sobretot dels que hi intervenen per primera vegada.
 • Vincularà el nomenament d’àrbitres i mediadors a la Comissió de Deontologia, amb la creació de Comitès d’Ètica ad hoc.
 • Renovarà els webs sobre arbitratge i mediació per tal que siguin més dinàmics i atractius que els actuals i implementarà la seva presència a les xarxes socials.
 • Crearà comissions i grups de treball dins dels centres de mediació i arbitratge per fomentar l’ús de les ADR, i obrirà les seves activitats a nous prescriptors.
 • Fomentarà estudis d’opinió, d’implantació i de millora sobre mediació i arbitratge a través de la Comissió de Prospectives de l’ICAB.
 • Crearà una escola/institut de formació d’àrbitres i mediadors amb vinculació als centres participats per l’ICAB i en garantirà l’excel·lència del professorat.
 • Unificarà els texts normatius parcials avui vigents del TAB en un únic reglament, que garanteixi la seguretat jurídica.
 • Establirà un sistema de designació dels membres del TAB per ternes que fomenti el consens i la neutralitat dels designats.
 • Crearà un òrgan assessor del TAB (i del CEMICAB) amb antics membres i àrbitres i mediadors veterans, que vetllin per la seva qualitat.
 • Vincularà el TAB a la Comissió d’Honoraris de l’ICAB per garantir que el pronunciament sobre costes segueixi els criteris del Col·legi i tingui en compte el resultat del laude, per seguretat jurídica.

Comments are closed