7- DEFENSA PROFESSIONAL
ALS JUTJATS I LES INSTITUCIONS

Els advocats i advocades tenim un paper essencial i imprescindible pel correcte funcionament de les institucions democràtiques i de dret, molt especialment pel que fa a l’Administració de Justícia. Per tant, no només hem de ser consultats i hem de participar en tots els àmbits de gestió i organització, sinó que hem de ser tractats amb el degut respecte i consideració. Per això:

  • L’advocat/da en l’exercici de les seves funcions davant l’Administració de Justícia ha de ser considerat autoritat i, per tant, qualsevol agressió o falta de respecte ha de ser tractada en consideració a la seva gravetat. La degana atendrà personalment les queixes davant dels membres de l’Administració de Justícia.
  • Es defensarà els col·legiats/des del funcionament irregular dels jutjats i es potenciarà l’informe anual de la justícia per tal de fer sentir la nostra veu qualificada.
  • S’actuarà amb fermesa per tal de fer respectar la puntualitat en els assenyalaments i davant les faltes de respecte que es produeixin als companys/es.
  • Es fomentaran les reunions mensuals amb les diverses institucions (TSJC, Fiscalia, jutjats, comissaries, centres penitenciaris,…) per tal de tractar els temes de més interès per als advocats/des i es donaran a conèixer els acords assolits.
  • Es considerarà prioritari poder disposar dels atestats policials de forma anticipada per poder realitzar una adequada defensa davant el client.
  • Es facilitarà l’accés a les bases de dades de jurisprudència i doctrina de la biblioteca des de la pròpia sala de togues de la Ciutat de la Justícia, així com des de les sales de les diferents delegacions del Col·legi.
  • Es treballarà amb l’Administració de Justícia per tal de buscar solucions als espais d’espera, amb especial atenció als jutjats socials i en aquells altres espais arreu de la nostra demarcació amb problemàtiques.
  • S’establirà un canal de comunicació i relació amb altres institucions no directament dependents de l’Administració de Justícia, per tal de millorar tant el tracte als advocats/des, com el seu funcionament en allò que ens pugui afectar al nostre exercici professional (finestres d’atenció específiques per a advocats i advocades, creació de punts de trobada a totes les delegacions, etc).
  • Es treballarà per tal d’aconseguir pàrquing amb descomptes a la Ciutat de la Justícia.

Comments are closed