16- HONORARIS DIGNES


El Col·legi durà a terme diverses mesures per garantir la transparència dels honoraris, respectant la normativa vigent en matèria de competència, però fent valdre la nostra singularitat en l’exercici de les nostres funcions:

  • S’establirà un canal de comunicació estable amb les autoritats de la competència (ACCO i CNMC) per tal d’assegurar una correcte coordinació i coneixement de les particularitats de la nostra professió; així com per garantir la correlació de les mesures a aplicar amb els criteris d’aquestes agències.
  • S’adequaran els criteris d’honoraris i es faran públics a través del web col·legial, així com les pautes interpretatives i els dictàmens preceptius, amb un sistema coherent amb el nostre sistema normatiu i que permeti la màxima actualització per donar major transparència a la tasca de la Comissió.
  • Es treballarà en la possibilitat de crear una “calculadora de costes judicials”, eina informàtica accessible a través de dispositius mòbils (App).
  • Es crearà un nou servei que eviti al màxim les confrontacions en aquesta matèria i que permeti acreditar l’adequació de la minuta als pactes amb el client o, quan s’escaigui, als criteris d’honoraris.
  • Es promouran estudis en matèria d’honoraris que permetin conèixer la realitat, dificultats, incidències, morositat i qualsevol altre aspecte que pugui afectar els nostres honoraris.
  • Es crearà un grup de treball per estudiar i valorar l’adequació dels honoraris a la jurisdicció contenciós-administrativa.

Comments are closed