1- GESTIÓ TRANSPARENT I PROPERA

L’ICAB ha de seguir una política de transparència plena en la seva gestió, especialment l’econòmica. Els col·legiats i col·legiades tenen dret a saber el destí de les seves quotes i a conèixer en tot moment els criteris econòmics de la institució. Per aquest motiu:

 • S’informarà detalladament i amb periodicitat trimestral de totes les despeses per àrees i conceptes (despeses de representació, sous i salaris, aportacions a altres entitats o institucions…), així com sobre la marxa econòmica de l’ICAB, el destí dels recursos i els principals contractes que se signin.
 • Es publicarà l’organigrama del Col·legi.
 • S’establirà un Codi Ètic per a la Junta de Govern, d’obligat compliment.
 • La contractació de serveis i materials es farà per criteris objectius públics.
 • Les Juntes de Govern s’obriran als representants de seccions i comissions, amb l’assistència i participació dels seus presidents. També podran participar-hi els Delegats i Subdelegats.
 • S’obrirà un canal de comunicació permanent i online amb els col·legiats/des per tal de fomentar-ne la participació.
 • S’informarà del criteri de selecció dels membres de les diferents comissions i grups de treball de l’ICAB i es garantirà la possibilitat de participar en els processos que s’obrin per a formar-ne part (deontologia, normativa, torn d’ofici…).
 • Es posarà en marxa un sistema de vot electrònic per decidir aspectes de política col·legial (participació i implicació dels col·legiats).
 • Es faran públics tots els acords de les Juntes de Govern i les resolucions que s’emetin per facilitar la seva consulta i recerca (per dates, temes, etc.).
 • Es publicarà la informació econòmica i de gestió que correspongui a les fundacions en les que l’ICAB sigui patró.
 • Es publicaran els criteris de concessió d’ajuts de la Fundació Ignasi de Gispert i es potenciarà la difusió de la seva tasca i funcions per arribar al màxim de col·legiats/des possibles que puguin necessitar-ho.

Així mateix, en compliment amb la Llei de Transparència, l’ICAB s’inscriurà al Registre de grups d’interès de Catalunya. D’aquesta manera, el Col·legi podrà participar activament i de forma transparent en les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals catalanes. L’objectiu és defensar els interessos de l’advocacia i de la societat en general sent actius en l’elaboració de les lleis.

Comments are closed