3- NOVA PÒLISSA
DE RESPONSABILITAT CIVIL

La pòlissa de responsabilitat civil ha de ser abaratida i millorada per tal que s’adapti a les diferents necessitats del nostre col·lectiu. Per aquest motiu, i des del primer minut, la nova Junta de Govern es compromet a:

  • Negociar la pòlissa vigent, que ens vincula pel 2017 i pel 2018, per tal de millorar les seves condicions.
  • Convocar un concurs ampli i transparent amb diverses asseguradores que tingui en compte les particularitats de cada tram i dedicació preferent per raó de la matèria de cada col·legiat/da.
  • Crear la figura del “Defensor/a de la persona col·legiada assegurada”, òrgan col·legial que estarà integrat per advocats i advocades de diferents especialitats, amb les funcions d’assessorar els col·legiats que rebin algun tipus de reclamació i informar-los, així com conèixer l’estat dels seus expedients.
  • Assegurat” serà un interlocutor directe i especialitat davant la companyia asseguradora que potenciarà la mediació i agilitzarà els casos.
  • Analitzar la necessitat i oportunitat que el Col·legi tingui una corredoria pròpia, així com la seva utilitat (Iurisegur).

Comments are closed