6- TORN D’OFICI DIGNE I QUALIFICAT

El Col·legi defensarà fermament els interessos del col·lectiu de manera que es permeti un equilibri entre la necessitat d’una justícia gratuïta amb una retribució digna dels professionals. Per aconseguir-ho, l’ICAB treballarà principalment els àmbits polític i formatiu.

Polític:

  • Es negociarà amb les administracions uns honoraris dignes.
  • S’impedirà qualsevol intent de modificació de l’actual sistema de justícia gratuïta que pugui posar en risc l’autonomia de l’advocat/da o persegueixi la mercantilització de la institució en benefici propi.
  • S’exigirà un canvi en l’actual organització de l’assistència al detingut per impedir que els advocats/des hagin d’estar exclusivament dedicats a aquesta activitat durant tres dies quan només s’abona un dia de guàrdia.
  • Es treballarà per millorar la imatge de l’advocat/da d’ofici davant la societat.

Formatiu:

  • El Col·legi proporcionarà eines per a la formació continuada dels exercents en el torn d’ofici per tal d’estar al dia de les novetats legislatives i jurisprudència i per incrementar les seves competències professionals.
  • Crearà una App per gestionar les designes, guàrdies, pagaments o qualsevol altra incidència que pugui donar-se, així com per donar total informació sobre novetats, criteris, etc.
  • Celebrarà una jornada mensual que permeti el networking entre els companys/es i l’actualització jurídica o professional en tota la seva extensió.
  • Oferirà activitats de formació gratuïtes tant de contingut general com específiques del sistema de justícia gratuïta.
  • Organitzarà periòdicament congressos que permetin abordar les necessitats dels col·legiats/des i els seus suggeriments. També es convocarà de forma imminent el III Congrés del Torn d’Ofici amb una estructura participativa.

Comments are closed