Aviso legal

La navegació per aquest lloc web, i la seva utilització sota qualsevol forma, es troba subjecta a les presents condicions que resultin aplicables en funció de l’ús que es realitzi de la web. L’usuari utilitzarà la web conforme al present avís legal, la resta d’avisos i clàusules legals que es continguin en aquesta web, la Llei, la moral, la bona fe i / o els bons costums.
Si el visitant o usuari no accepta les presents condicions haurà d’abstenir-se de continuar navegant per aquesta web, la qual cosa, òbviament, implica no accedir als continguts ni utilitzar els serveis, qualssevol que aquests siguin, que s’ofereixen en la mateixa. Aquest lloc web es regeix per la legislació catalana, espanyola i europea aplicable.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) informem als usuaris que aquesta és la web de la CANDIDATURA AL DEGANAT DE L’ICAB 2017 DE MARIA EUGÈNIA GAY (la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY), les dades identificatives i de contacte de la qual es detallen tot seguit:
TITULAR DEL WEB: LA CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY
ADREÇA: C/ Roger de LLúria , 118, 2-2, 08037 Barcelona
E-MAIL: info@eugeniagay.cat
CIF:  46352862L
Nº de Col.legiada a l’ICAB: 27.755

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

LA CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY tots els drets sobre qualsevol mena de continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

•    Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica de les pàgines web que conformen el Lloc Web.
•    L’arquitectura de navegació.
•    Els codis font de les pàgines web.
•    Imatges.
•    Enregistraments.
•    Programes d’ordinador.
•    Base de dades.
•    Tecnologia.
•    Logotips i signes distintius.

No obstant al que s’ha esmentat fins ara en aquest apartat, pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Web, la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel•lectual, i per tant, la seva aparició en aquest web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

 

RESERVA DE DRETS

La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració o prestacions, en qualsevol moment.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
•    Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY o els legítims titulars dels drets incorporin.
•    Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.)

La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

 

XARXES SOCIALS

Respecte als enllaços, la pàgina web www.eugeniagay.cat, estableix els perfils de la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY a diferents xarxes socials, us informem que aquells usuaris que tinguin contacte amb la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY a través de qualsevol de les xarxes socials en què aquesta candiatura tingui perfil obert, que les seves dades personals seran tractats per en la forma en què cadascuna d’aquestes xarxes socials ho permeti en funció de la seva tècnica així com dels seus propis termes i condicions, i mai seran incorporats a un fitxer propi ni utilitzats per a finalitats diferents a les previstes per les pròpies xarxes socials i dins de la plataforma i/o entorn d’aquestes.

La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY no serà responsable de:

•    Les conseqüències derivades del mal ús dels continguts del lloc web pels usuaris, inclòs els enllaços a les xarxes socials.
•    La veracitat o autenticitat de les dades subministrades pels usuaris al fer ús de les mencionades xarxes socials. La CANDIDATURA DE

MARIA EUGÈNIA GAY no es fa responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la introducció de dades falses o incorrectes.
En tot cas, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faci de la xarxa social.

 

ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que tot seguit es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY.

En cas d’obtenir el consentiment de la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada. L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc Web.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o menystenidores sobre el Lloc Web de la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY. i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic.

La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions.
Queda expressament prohibit:

1.    Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en la present Informació General, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY

2.    Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

3.    Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o comunicar públicament els continguts, tret que s’obtingui amb l’autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.

4.    Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5.    L’obtenció o l’ intent d’obtenció dels continguts de la pàgina emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ COMPETENT:

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web www.eugeniagay.cat, s’acorda sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre, amb excepció dels usuaris, que podran acudir al fur que correspongui.
A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

 

CONTACTE

Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquest Avís Legal, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@eugeniagay.cat

Comments are closed