8- COMUNICACIÓ DIRECTA
AMB LES ADMINISTRACIONS

Actualment, molts processos de l’àmbit fiscal s’estan simplificant mitjançant la tramitació d’impostos online. Per aquest motiu, des del Col·legi cal potenciar el valor afegit dels advocats i advocades fiscalistes en la tasca d’assessorament tributari, així com garantir la seguretat jurídica en el desenvolupament de la seva actuació. D’aquesta manera, s’evitaran abusos de posició de l’Administració Pública en la interpretació i aplicació de les normes tributàries. En concret, l’ICAB farà diverses accions:

  • Establirà vies de comunicació i col·laboració directa dels advocats/des amb les agències tributàries espanyola i catalana i amb l’Ajuntament de Barcelona.
  • Definició, conjuntament amb l’Administració tributària, de criteris d’interpretació i aplicació de les normes tributàries, per tal de garantir als ciutadans una aplicació regular i transparent de les mateixes.
  • Crearà la via de la consulta prèvia, de manera que els col·legiats/des tinguin accés directe amb els inspectors d’Hisenda per tal de plantejar-los dubtes i qüestions en matèria tributària. Aquesta via també permetrà fer plantejaments previs d’operacions d’assessorament tributari per tal que es confirmi la seva correcció i s’evitin inspeccions fiscals posteriors. Tot plegat dotarà la tasca dels fiscalistes de la necessària seguretat jurídica que generi confiança a la ciutadania.

Així mateix, en relació a la Seguretat Social, es duran a terme tasques relatives a:

  • Promoure l’agilització dels tràmits de certificació digital de les persones físiques i jurídiques.
  • Crear un sistema de consultes prèvies, vinculants i per escrit, respecte les matèries de filiació, recaptació i cotització que ofereixi una resposta immediata o en terminis breus. El sistema dotarà de seguretat jurídica la tasca d’assessorament dels advocats i advocades laboralistes en aquestes matèries.
  • Establir línies de comunicació amb Inspecció de Treball per promoure, en el cas de les empreses i dels autònoms que comencen la seva activitat, una fase d’advertència o avís previ al inici d’un procediment sancionador en relació a possibles irregularitats formals. En aquesta fase d’advertència s’informaria a empreses i autònoms dels possibles errors detectats i es donaria marge per corregir-los o adaptar-los a la normativa vigent en un termini establert.

Comments are closed