Vota per correu

L’ICAB garanteix el vot per correu de qualsevol persona col·legiada. Cal seguir els següents passos:

El vot per correu es pot sol·licitar des del moment en què es convoquen les eleccions fins 15 dies naturals abans d’aquestes.

El vot per correu es pot exercir en persona o mitjançant escrit adreçat a la Secretaria de l’ICAB. Aquestes són les dues opcions:

A) En persona
Cal comparèixer personalment a la Secretaria de l’ICAB (o a Delegacions) i acreditar-se amb el DNI o el carnet de l’ICAB.

B) Per escrit
Cal enviar un escrit a la Secretaria de l’ICAB mitjançant correu postal certificat. Descarrega’t-el aquí: FORMULARI

La sol·licitud del vot per correu mitjançant un escrit només és possible en dos supòsits:
 • Acreditar la impossibilitat física per poder votar el dia de les eleccions.
 • Tenir el domicili professional (col·legiats exercents) o la residència (no exercents) fora de l’àmbit territorial de l’ICAB, en data de la convocatòria electoral.
No oblidis signar l’escrit i incorporar el DNI o carnet de l’ICAB (fotocòpia a dues cares).
Un cop proclamades les candidatures, la Secretaria de l’ICAB tramitarà la documentació per exercir el vot per correu. La documentació s’enviarà per correu certificat amb justificant de recepció al domicili professional (exercents) o residència habitual (no exercents)
 • Rebreu en el sobre:
 • Certificat d’inscripció en el cens electoral.
 • Una papereta de cadascuna de les candidatures proclamades i una papereta en blanc.
 • Un sobre petit normalitzat, amb la següent inscripció: “Sobre per a l’emissió del vot”.
 • Un sobre gran normalitzat, amb la següent inscripció: “Sobre de documentació electoral”.
Nota: la persona col·legiada pot reservar-se el dret a recollir personalment la documentació, en el cas que així ho hagi indicat en la compareixença personal o en la sol·licitud escrita enviada quan va cursar la petició.
Per tal de garantir-ne l’autenticitat, s’ha d’efectuar de la següent manera:
 • Dins del sobre petit (“Sobre per a l’emissió del vot”), s’ha d’introduir la papereta de vot escollida.
 • Dins del sobre gran (“Sobre de documentació electoral”), s’han d’introduir tres documents:
  • El sobre petit (“Sobre per a l’emissió del vot”).
  • El certificat d’inscripció en el cens electoral.
  • Fotocòpia a dues cares del DNI o carnet de l’ICAB.
  Als espais habilitats del sobre gran, cal indicar el nom, cognoms i número de col·legiació, a més de signar en un espai reservat al dors.
Els sobres i documentació indicats s’han d’enviar a la seu col·legial per correu postal certificat dirigit al Degà de l’ICAB, dins d’un tercer sobre amb les següents indicacions al dors: nom del remitent i la frase: “Votació per a les eleccions de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a celebrar el dia 28/06/2017”

Comments are closed